Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl tvarkydami asmens duomenis laikomės ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas) ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų. Įgyvendindami taikomus reikalavimus šioje Privatumo politikoje Jums pateikiame informaciją apie UAB „Juodeliai“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo tikslus, duomenų gavėjus, duomenų subjektų teises ir kitas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Šioje Privatumo politikoje aprašyto asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu duomenų valdytojo statusą turi UAB „Juodeliai“, juridinio asmens kodas 165746625, registracijos adresas Vasario 16-osios g. 4-1, Marijampolė, Lietuva, adresas korespondencijai Jonavos g. 244, LT-44132, Kaunas, Lietuva, tel. (+370) 343 51201, el. p. info@juodeliai.com (toliau – Bendrovė).

Kandidatų į darbuotojus atranka ir kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu atsiuntėte savo CV, motyvacinį laišką ir/ar kitus dokumentus ar duomenis tam, kad dalyvautumėte paskelbtoje atrankoje, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos vykdymo tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo duomenų gavimo.

Jeigu duosite tam sutikimą, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 1 metus tam,kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pateikt darbo pasiūlymą arba pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje. Jeigu išreiškėte pageidavimą, kad mūsų bendrovė ateityje neteiktų Jums darbo pasiūlymų, 3 metus saugosime Jūsų vardą, pavardę ir informaciją apie pageidavimą negauti darbo pasiūlymų.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje arba sutikimo saugoti duomenis kandidatų duomenų bazėje pagrindu. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu prašomų duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų sutikimo.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas duomenų tvarkymo sutartis. Jūsų duomenis taip pat galime pateikti mūsų grupės bendrovėms, kurios dalyvauja darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu Bendrovė vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Vaizdo įrašai saugomi toliau įvardintais terminais: Marijampolės cechas – 15 dienų; Radviliškio cechas – 10 dienų; Jūrė cechas – 10 dienų; Akmenynai cechas – 10 dienų; Kauno ofisas – 10 dienų. Prieigą prie vaizdo įrašų suteikiama apsaugos paslaugas teikiančiai bendrovei.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate Bendrovės klientas ar išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų kontaktiniai duomenys bus naudojami tam, kad galėtumeJums pateikti informaciją apie mūsų prekes ir paslaugas, naujienas ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jeigu esate Bendrovės klientas, tiesioginė rinkodara Jums gali būti siunčiama remiantis teisės aktų suteikta teise. Prieštaravimą dėl tokios rinkodaros vykdymo galite išreikšti pažymėdami tai sutartyje, kurią pasirašote su mūsų bendrove, bei šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba Bendrovės santykių su Jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę Bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu mūsų Bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi jų administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ar kitokių teisinių prievolių vykdymu, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį, kol sueis bendrasis senaties terminas. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču ar teisinės prievolės vykdymu, jie bus ištrinti atsakius į Jūsų raštą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Jeigu komunikaciją su Bendrovėmis vykdote kaip įmonių, su kuriomis turime arba galime turėti sutartinius santykius, darbuotojai, Jūsų duomenų elektroninės komunikacijos metu pateiktų duomenų tvarkymo pagrindas gali būti teisėtas interesas. Be to, atskirų duomenų tvarkymo veiksmų, pavyzdžiui, mokesčių deklaravimo pagrindas taip patgali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas.

Be sutarties sudarymo ir vykdymo tikslo, Jūsų duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo tikslu.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir tvarkyti kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, vidaus taisyklių įgyvendinimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Medienos pirkimo – pardavimo sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas irvykdymas

Sudarydamos medienos pirkimo – pardavimo sutartis UAB „Juodeliai“ ir UAB „JTimber“ veikia kaip atskiri duomenų valdytojai ir turi šį statusą, kai kažkuri iš šių bendrovių yra sutarties šalis. Kai UAB „Juodeliai“ yra sutarties šalis ir veikia kaip duomenų valdytojas, UAB „JTimber“ gali veikti kaip duomenų tvarkytojas ir administruoti sutarčių sudarymą.

Medienos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis bendrovės tvarko 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Tais atvejais, kai duomenys yra pateikiami, tačiau sutartis nėra sudaroma, duomenys ištrinami priėmus sprendimą arba paaiškėjus, kad sutartis nebus sudaryta. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Tais atvejais, kai užsakome miško kirtimo paslaugą, leidimo kirsti mišką kopiją privalome pateikti Jūsų parduodamą mišką kertantiems rangovams, kad jie galėtų įsitikinti, jog kirs mišką, kuriam yra suteiktas leidimas. Tais atvejais, kai užsakome transportą paimti iš Jūsų medieną, Jūsų kontaktinius duomenis perduodame transportavimo bendrovei, tam, kad ji su Jumis galėtų susisiekti.

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu kitos šalies darbuotojų ir atstovų asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Netvarkydami šalies atstovų asmens duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties su jų atstovaujamu juridiniu asmeniu. UAB „Juodeliai“ būnant sutarties šalimi ir veikiant kaip duomenų valdytojas, UAB „JTimber“ veikdamas kaip duomenų tvarkytojas gali administruoti sutarčių sudarymą bei atlikti sutarčių vykdymo priežiūrą.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Šioje Privatumo politikoje įvardintais asmens duomenų tvarkymo tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, ataskaitų rengimo, buhalterijos, sutarčių administravimo bei kitokių paslaugų teikėjams ir subrangovams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms bei skolų pirkėjams ir perėmėjams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus     nagrinėjančioms institucijoms bei kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų     jiems pavestas funkcijas;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Bendrovė priklauso TMV Capital grupei, todėl Jūsų duomenis vidaus administravimo tikslu teisėto intereso pagrindu galime perduoti kitoms grupės bendrovėms.

Informuojame, kad asmens duomenis įvedame į projektų valdymo sistemą, kurios savininkas ir licencijos teikėjas yra įsisteigęs JAV, ir tokiu būdu į sistemą įvesti duomenys yra perduodami į minėtą valstybę. Duomenų perdavimo saugumo ir atitikties Reglamentui užtikrinimui yra naudojamos Standartinės sutarčių sąlygos ir sertifikavimas pagal ES-JAV duomenų privatumo sistemą.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo,     sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais     tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo     apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant     tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens     duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimų duomenų netikslumus;
 • teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais;
 • teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas arba duomenys nebūtų tvarkomi;
 • teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums davus sutikimą arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kaip tai numato Reglamento 21     straipsnis, ypač tuo atveju, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu tokį sutikimą esate     davę;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g.     17, 10312 Vilnius).

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, tad, jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite į jį kreiptis elektroninio pašto adresu dap@juodeliai.lt. Į duomenų apsaugos pareigūną taip pat galite kreiptis raštu, šios Privatumo politikos pradžioje įvardintu Bendrovės adresu,nurodydami, kad raštas yra adresuotas duomenų apsaugos pareigūnui.

Privatumo politikos pakeitimai

Atsižvelgdami į teisės aktų pakeitimus, taip pat ir pokyčius Bendrovių veikloje, turime teisę atnaujinti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame duomenų subjektams reguliariai apsilankyti interneto svetainėje www.juodeliai.com ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Juodeliai“
Adresas: Jonavos g. 244, LT-44132 Kaunas
Telefonas: +370 343 51 201
El. paštas: juodeliai@juodeliai.lt

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2023-12-22