Įmonės politika

Kokybės, informacijos saugos, aplinkos saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Nuo 1994 m. veikianti įmonė UAB „Juodeliai“ visada laikėsi ir laikosi pagrindinių savo veiklos principų ir puoselėjamų vertybių – aukščiausios produkcijos kokybės, dėmesio klientų ir darbuotojų poreikiams, socialinės atsakomybės. Šios vertybės atsispindi ir įmonės įdiegtoje integruotoje vadybos sistemoje, kuri atitinka pasaulio mastu pripažintų kokybės, informacijos saugos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos standartų reikalavimus.

Strateginiai tikslai ir užduotys:

 • Užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.
 • Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą.
 • Užtikrinti nuolatinį verslo procesų efektyvumą ir rezultatyvumą per darbuotojų kompetencijos ir sąmoningumo ugdymą, siekti kokybės, informacijos saugos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
 • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais, partneriais ir suinteresuotomis šalimis.
 • Ruošti kompetentingą personalą, padedantį siekti integruotos vadybos sistemos tikslų.
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją tobulinant jų žinias ir įgūdžius.
 • Užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į IVS valdymą.
 • Informuoti darbuotojus ir suinteresuotas šalis apie įmonės vykdomą kokybės, informacijos saugos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką.
 • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją.
 • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.
 • Apsaugoti visą Įmonės tvarkomą informaciją nuo grėsmių, galinčių turėti įtaką Įmonės vykdomai veiklai ir reputacijai.
 • Su informacijos sauga susiję prioritetai:
  - Užtikrinti tinkamą informacijos saugos įvykių ir incidentų valdymą;
  - Užtikrinti priimtiną informacijos saugumo lygį;
  - Užtikrinti Įmonės veiklos tęstinumo valdymą.

  Įmonė nuosekliai analizuoja savo veiklos rezultatus ir sistemingai gerina integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą, veiksmingumą. Kiekvienais metais keliami nauji kokybės, informacijos saugos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai, uždaviniai, siekiant nuolat tobulėti ir išlaikyti šios politikos aktualumą.

  Originalų dokumentą galima parsisiųsti iš čia